TÜRKMEN TURİZM İNŞAAT ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla“Türkmen Turizm İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi” tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Otelde konaklama yapan müşterilerimizin kimlik bilgileri (adı soyadı, uyruğu, kimlik/pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri, ana-baba adı, medeni hali, cinsiyeti, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler) ve iletişim bilgileri(adresi, telefon numarası, e-posta adresi);
 1. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 3. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 4. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Otelde konaklama yapan müşterilerimizin finansal bilgileri(ödemenin banka kartı ile yapılması halinde kart bilgileri) ise finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
 • Fiziksel mekân güvenliğine ilişkin bilgiler (konaklama yapan müşterilerimizin otel giriş çıkış tarih ve saat bilgileri, plaka numaraları ve konaklama ya da başka nedenlerle tesislerimizi kullanan kişilerin özel alanlar dışındaki ortak alanlarda görüntü kaydına ait kişisel verileri);
 1. Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 2. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
 3. Gerektiği hallerde yetkili mercilere bilgi verilmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • İşlem güvenliğine ilişkin bilgiler (wifi üzerinden internete bağlanan müşterilerimizin IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri);
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Veri sorumlusuna ait web sitesi (www.romabeachresort.com) üzerinden elde edilen bilgiler (web sitesini ziyaret eden kullanıcıların, pazarlama amacıyla alışveriş alışkanlıkları ve müşteri beğenilerini gösteren çerez (cookie) bilgileri ve web sitesi üzerinden iletişim formunu dolduran kişilerin ise adı soyadı ve e-posta adresi bilgileri);
 1. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 4. Talep ve şikayetlerin takibi

Amaçları ile sınırlı olarak kaydedilmektedir.

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının;

 • (a) bendine (kanunlarda açıkça öngörülmesi),
 • (ç) bendine (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması),
 • (f) bendine (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması)

Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar, web sitesi, güvenlik kameralarıyla ya da bilgisayar programları aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sorumlusu tarafından otel faaliyetleri çerçevesinde işlenen tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları ve talep halinde adli merciler dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Bahse konu kişisel veriler hiçbir şekilde yurtdışına aktartılmamaktadır.

İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • İlgili kişiler bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Taleplerin yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazılı Başvuru İçin Adres      : Kısalar Mah. Merkez Sok. Roma Beach Resort Hotel Sit.  No: 91/1 Manavgat/Antalya

KEP Adresi                                   : turkmen@hs02.kep.tr

E-Posta                                          : info@romabeachresort.com

Tel                                                    : 0242 763 00 44